Nieuwsbulletin februari 2017: Jaarverslag 2016

BHN Bulletin februari 2017

Jaarverslag 2016 – voorstellen vergadering van 4 maart 2017 – Nieuws over het Mergelland Genootschap

Bestuur:
Hub Maar, voorzitter
Wiel Ackermans, secretaris
Arie Hagedoorn, penningmeester
Aalt v.d. Streek, lid
Paul Schulpen, lid
Waar zijn we te vinden?
Via onze website: www.belgischehoenderclub.nl
Via onze facebookpagina van de Belgische Hoenderclub Nederland,
https://www.facebook.com/groups/1508374836098362/

Via onze secretaris:
Wiel Ackermans
Schone Poel 5
6325 EM Berg en Terblijt
M: 06-21 55 28 80
E: wi.ackermans@planet.nl
Contributie BHN: € 15,00 per jaar.
IBAN: NL91 RABO 03 06 15 83 53
t.n.v. penningmeester BHN Arie Hagedoorn.

Inhoud:
 Voorwoord,
 Uitnodiging Clubdag 4 maart met de A.L.V.
 Agenda A.L.V.
 Notulen BHN Clubdag 16 april 2016,
 Voorstel om Clubshow te wijzigen in Raskampioenfokker,
 Presentatie Brabantse Boerenhoenders en hun krielen door Frans Smets,
 Belangrijke data 2017,

Voorwoord
Beste leden, na het verschijnen van ons eerste BHN Bulletin en de positieve reacties hierover hebben we als bestuur besloten om de uitnodigingen voor vergaderingen en andere bijeenkomsten via het BHN Bulletin te versturen.
Het Bulletin word digitaal verstuurt naar onze leden, en is in een beperkte oplage in papieren versie te verkrijgen op vergaderingen en onze promotiestand.
In dit nummer vind je de uitnodiging voor onze Clubdag met Algemene Ledenvergadering gehouden op 4 maart te Berghem.
Voor het middagprogramma hebben we een expert gevonden, de heer Frans Smets, om ons alles te vertellen over het Brabantse Boerenhoen.
Het tentoonstellingsseizoen was abrupt ten einde op 10 november i.v.m. de uitbraak van vogelgriep, dit heeft ook zijn impact op de activiteiten binnen onze hobby, geen tentoonstellingen, geen Clubshow en ook veel minder contact met de fokkers onderling.
Daarom mijn oproep laten we het jaar 2016 heel vlug achter ons en leggen we onze focus op 2017 en wat nog meer gaat komen, daar ligt onze toekomst, immers 2017 is het Chinese jaar van de Haan.
Ik roep daarom ook iedereen op om de draad weer op te pakken, kuikens te fokken, ringen te bestellen en ons te richten op het nieuwe fok- en showseizoen.

Hub Maar, voorzitter.

BHN Clubdag 2017
Hiermee nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse “BHN-clubdag” met jaarvergadering welke gehouden wordt op:
Zaterdag 04 maart 2017,

De locatie van de dag is:

Ad van den Oetelaar
Zevenbergseweg 39
Berghem (Gem. Oss)

Dagprogramma:

1. Vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie/thee en vlaai,
2. 10.30 uur aanvang jaarvergadering,
3. 12.30 uur gezamenlijke lunch, (Brabantse koffietafel € 10,00 p/p, ter plaatse te betalen)
4. 13.30 uur middagprogramma, Rasbespreking Brabantse Boerenhoen, door Frans Smets, Belgisch Keurmeester en fokker van het Brabantse Boerenhoen.
5. 15.30 uur afsluiting BHN dag.

Om alles in goede banen te leiden en te organiseren verzoeken wij u om u vóór maandag 27 februari 2017 op te geven voor deelname bij onze secretaris:

Wiel Ackermans; Mobiel: 06-21 55 28 80 of per mail wi.ackermans@planet.nl

Graag tot ziens op 04 maart.

Agenda: Algemene Ledenvergadering van de Belgische Hoenderclub Nederland:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen / Ingekomen stukken,
3. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 16 april 2016,
4. Jaarverslag van de secretaris,
5. Jaarverslag van de penningmeester,
6. Verslag kascontrolecommissie, Henry Okkersen en Raymond Ruyters
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn de bestuursleden Arie Hagedoorn (penningmeester) en Aalt van de Streek. Beide hebben te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur heeft Hanno Dijkhorst en Ad v.d. Oetelaar bereid gevonden als kandidaten voor de vacante bestuursfuncties.

Uiteraard kunnen leden zich verkiesbaar stellen. Laat dit dan uiterlijk 1 week van tevoren weten aan de voorzitter of secretaris.
8. Bestuursbeleid,
9. Clubdag 2017,
De clubdag is gepland op zaterdag 09 september 2017. Locatie: Ad van den Oetelaar, Zevenbergseweg 39 te Berghem. Gevraagd worden oude en jonge dieren.
10. Erkenningen / nieuwe creaties, zie Bulletin nr. 1,
11. Mededelingen Foktechnische Raad van Advies (FRA),
12. Clubkeurmeesters,
13. BHN website / Facebook, Bulletin,
14. Clubshow 2016 / 2017,
15. Clubkampioen seizoen 2017 / 2018, zie voorstel Raskampioen,
16. Belgisch Krielenfestijn op 4 november 2017 te Tiel,
17. Genootschap Herve / Mergellandhoen, 1e lustrum,
18. Rondvraag,
19. Sluiting.

Notulen BHN Clubdag 16 april 2016
Jaarlijkse “BHN-dag” met jaarvergadering welke gehouden wordt op: Zaterdag 16 april 2016,
De locatie van de dag is:De 7 Heuvels Stationsweg 110 8091 AG Wezep
Aanwezig:
Wiel Ackermans, Hanno Dijkhorst, Geri Glastra, Arie Hagedoorn, Hub Maar, Ad v.d. Oetelaar, Aad en Ineke
Rijs, Raymond Ruyters, Jan Schaareman, Paul Schulpen, Aalt v.d. Streek.

Afgemeld:
René te Brake, maarten Cremers, Auke Hiemstra, Ruud Koumans, Ray Kusters, S. Lemm, Frans v. Oers, Ger v.d. Oetelaar, Henry Okkersen, Zef Roebroek, Jan Wenting, Klaas v.d. Hoek, Ton Wanders.
1. Opening door de voorzitter;
De voorzitter heet iedereen van harte welkom; bedankt Aalt voor deze locatie en opent de vergadering.
2. Mededelingen toegevoegd agendapunt: samenwerking met Belgisch krielenfestijn.
3. Ingekomen stukken; van Hanno Dijkhorst zijn enkele ingekomen stukken; t.a.v. voor erkenningen en
standaard wijziging Ardenner krielen. Ardenner kriel blauw zilver halzig en Ardenner kriel bolstaart.
4. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 19 september 2015, deze worden goed gekeurd, met de
opmerking dat deze moeilijk zo is uit te printen.
5. Jaarverslag van de secretaris Dit wordt onder applaus goedgekeurd.
6. Jaarverslag van de penningmeester Dit wordt onder applaus goedgekeurd.
7. Verslag kascontrolecommissie; dit gebeurt na de pauze.
Leden kascontrole voor 2016 zijn Henry Okkersen en Raymond Ruyters.
8. Bestuursverkiezing: Aftredend is onze secretaris Jan Schaareman; hij heeft aangegeven i.v.m. drukke
werkzaamheden zich niet meer herkiesbaar te stellen. Wiel Ackermans heeft zich voor deze functie beschikbaar gesteld en wordt onder applaus in deze functie gekozen.
9. Bestuursbeleid, Hierover komen geen opmerkingen.

10. Rooster van aftreden:

Functie

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Commissaris

Commissaris

Naam

Hub Maar

Wiel Akkermans

Arie Hagedoorn

Aalt van de Streek

Paul Schulpen

Periode

2015

2015

2015

2015

Periode

2018

2016

2017

2017

2018

Periode

2021

2019

2020

2020

2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *