Foktechnische raad van Advies

Leden van de raad

Klaas van der Hoek
Wapenveld

Wilfred Lombary
Leke-Diksmuide

Aad Rijs
Ingen

Opzet van de Raad

 • adviesorgaan voor bestuur en leden
 • voor zowel bestaande rassen en kleurslagen als ook voor nieuwe Belgische rassen en nieuwe kleurslagen.
 • brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur over de stand van de rassen.
 • leden kunnen rechtstreeks om advies vragen.

Huishoudelijk reglement Fok Technische Raad van Advies

In dit regelement aangeduid met “raad”)

Doel:
De Fok Technische Raad van Advies (FRA) ondersteunt het bestuur bij het bevorderen en in stand houden van de Belgische Hoenderrassen, zoals deze zijn opgenomen binnen de BHN, in de bestaande en eventueel te erkennen kleurslagen. Zowel in groot als kriel. Ook adviseert de raad het bestuur bij het eventueel ondernemen van stappen tot het intrekken van erkenningen van kleurslagen en of uitbreidingen van kleurslagen.

Verantwoordelijkheden van de raad:
De raad is adviesorgaan voor het bestuur van de Belgische Hoenderclub Nederland met betrekking tot:

 • Het toezien op de stand van de Belgische hoenderrassen en hun krielen in Nederland en het tenminste jaarlijks uitbrengen van een advies aan het bestuur betreffende:
  • De goede ontwikkelingen binnen de rassen en hoe die lijn vast te houden,
  • De eventueel te nemen corrigerende maatregelen, daar waar dat wenselijk dan wel noodzakelijk is,
  • Het eventueel doen van verzoeken (via het bestuur) aan de standaardcommissie van KLN met betrek-king tot wijzigingen, verbeteringen en aanvullingen in de standaard aangaande deze Belgische rassen.
 • Het geven van fok technische adviezen aan fokkers van onze vereniging, indien zij daar de behoefte toe aangeven.
 • Het jaarlijks schrijven van een jaarverslag in het clubblad voor de algemene ledenvergadering (ALV) m.b.t. de stand van de rassen en de aandachtspunten voor de fokkers.

Samenstelling van de raad:
De raad bestaat uit tenminste drie leden die gedegen deskundigheid hebben op het gebied van de ras- en kleurslagbeschrijvingen van Belgische hoenderrassen en hun krielen, volgens de standaard en foktechniek. Eventuele nieuwe leden van de raad worden door het bestuur in overleg met de zittende raadsleden aangezocht en op de ALV gekozen. De zittingsduur van raadsleden in de raad is in principe vier jaar. Zij treden af volgens een rooster van aftreden, niet meer dan één lid per jaar. Het bestuur kan het aftredend raadslid voordragen voor herbenoeming, dit in overleg met de zittende raadsleden en met instemming van de ALV.

Communicatie:
Het bestuur wijst in overleg met de raad een lid als eerste raadslid aan. Dit eerste raadslid is het aanspreekpunt van de raad. Het bestuur communiceert in principe alleen via deze persoon met de raad.

Bevoegdheid van het bestuur:
Het bestuur is bevoegd om een advies van de raad geheel over te nemen dan wel geheel niet over te nemen. In alle gevallen zal zij haar bevindingen aan de raadsleden vertellen, in het laatste geval omkleed met redenen. Het bestuur is niet bevoegd eigenhandig adviezen van de raad aan te passen. Aanpassingen van een advies moet altijd in overleg tussen beide partijen door de raad worden gedaan. Indien beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, beslist de ALV.

Bevoegdheden van de algemene ledenvergadering:
Voorstellen van het bestuur betreffende verzoeken tot wijziging van de standaard, ingegeven of goedgekeurd door de raad, behoeven de goedkeuring van de ALV. Stemgerechtigd in deze zijn alle hoofdelijk aanwezige leden, raadsleden en het bestuur.